LMK HAR GÅTT TIL SØKSMÅL MOT WATERCIRCLES NORGE

23. MARS 2018


LMK HAR GÅTT TIL SØKSMÅL MOT WATERCIRCLES NORGE.
LMK har holdt en lav profil rundt detaljer ved samarbeidet i den siste tiden med WaterCircles frem til avvikling ved nyttår 2017/2018. Hensikten til LMK var at partene kunne få til en smidig avvikling av samarbeidet hvor begge parter tilstrebet å etterleve innholdet i forliksavtalen fra sommeren 2017..
Derimot lot dette seg ikke gjøre, og WaterCircles`adm. dir. Jack Skallerud Bråthen skrev et leserbrev til samtlige LMK-Klubber så sent som 11.03.2018. Dette leserbrevet gir en feilaktig fremstilling av en rekke forhold, som LMK ser nødvendigheten av at vi korrigerer.
Dette skrivet er et sammendrag av en lengre redegjørelse fra LMK i sakens anledning, og fullstendig versjon kan leses på www.lmk.no.

Den er også oversendt klubbene, som selv står fritt til hvilken versjon de publiserer.
LMK vil presisere følgende knyttet til leserbrevet fra WaterCircles 11.03.2018;
1) Bakgrunnen for oppsigelsen.
LMK-klubbene fikk utsendt en fullstendig redegjørelse rundt bakgrunnen for dette før Landsmøtet 2017. Landsmøtet gav også LMK med bredt flertall aksept for å opprettholde oppsigelsen. Tidligere avgitt dokumentasjon gir en god innsikt i de faktiske forhold. LMK benyttet ekstern juridisk bistand i denne saken, og de som ønsker innsikt i dokumentene, i alt 92 sider, som ble sendt ut til delegatene på Landsmøtet 2017 kan få dette oversendt fra LMK.
2) LMK og økonomien i samarbeidet med Watercircles.
Samarbeidsavtalen mellom WaterCircles Norge og LMK fra 2012 tok sikte på å gi en økonomiske lønnsomhet for begge parter. LMK representerer en stor gruppe, som til dels innehar store verdier og lave skadetall. Likevel viste det seg at utviklingen i porteføljen stagnerte etter et par år, og LMK mener at denne porteføljen hadde et potensiale som ikke ble utviklet.
LMK fikk, til tross for gjentatte anmodninger, heller ikke et innsyn i beregningsgrunnlaget som lå til grunn for utbetaling av portefølje- og lønnsomhetsprovisjon. LMK var derfor ute av stand til å verifisere at mottatte provisjoner fra WaterCircles var i samsvar med det vi hadde krav på etter avtalen.
LMK stiller seg også tvilende til at LMK skal ha tapt provisjoner grunnet oppsigelsen med WaterCircles i 2017. LMK besitter dokumentasjon som tilbakeviser dette.
3) Om WaterCircles som ett av Norges aller minste forsikringsselskap.
LMK sa opp samarbeidet med WaterCircles Norge grunnet et avtalebrudd fra WaterCircles, som også var hjemlet i Samarbeidsavtalen.
LMKs beslutning var også relatert til at IF ikke lenger hadde eierskap, styredeltakelse eller skulle være forsikringsgiver fra hovedforfall i 2018. LMK har gjennom hele samarbeidet med WaterCircles fremhevet IF-tilknytningen, og dette er nok også bakgrunnen for at mange valgte å benytte et selskap ingen hittil hadde hørt om.
Det er en kjensgjerning at det er økonomisk utfordrende å drive et lite forsikringsselskap da dette ofte blir lite kostnadseffektivt. I dette tilfellet skulle også selskapet i praksis være sin egen forsikringsgiver med kun reassuranse på storskade. Dette gjør selskapet enda mer sårbart.

4) Brevet fra «Didrik Dale» og økonomien i WaterCircles
Allerede i april 2017 ble LMK varslet gjennom et anonymt brev underskrevet Didrik Dale. Brevet var rettet mot samarbeidspartnere og investorer i WaterCircles. Dette brevet omtaler også WaterCircles i sitt leserbrev 11.03.2018 og langt på vei gir brevskriveren ansvaret for dagens situasjonen rundt selskapet. Brevet påpeker en rekke foruroligende forhold. Situasjonen p.t. i WaterCircles gir grunn til bekymring, og tilgjengelige regnskapstall for 2016 og noe for 2017 viser underskudd i samtlige WaterCircles-selskaper både i Norge, Sverige og Danmark. Samtidig vet vi at de hver eneste uke taper en rekke LMK-kunder.
Forsikring handler om trygghet og forventninger. LMK har ikke lenger tillit til WaterCircles` sin ledelse eller tro på at deres forsikringskonsept vil fungere. Under hele samarbeidet med LMK har det vært svake regnskapstall, og denne trenden synes å fortsette.
5) LMK har tatt ut søksmål mot WaterCircles Norge.
WaterCircles har ikke utbetalt porteføljeprovisjon i henhold til forliket mellom partene sommeren 2017. Dette dreier seg om et beløp på flere hundre tusen kroner. Hvorvidt manglende betaling skyldes selskapets vilje eller evne, vil den videre prosess avdekke. Saken har ikke vært mulig å løse utenrettslig.
6) Veien videre.
LMK har nå etablert en ny og svært god forsikringsavtale med IF. Vi håper at tiden snart er inne for å legge vanskelighetene med WaterCircles bak oss. Likevel ser vi med bekymring på at mange forsikringstakere fremdeles er igjen i WaterCircles uten at LMK har tilstrekkelige systemer til å kontakte disse direkte. Vi håper derfor at LMK-klubbene innser alvoret i situasjonen, slik at de også vil bidra til at informasjonen fra LMK publiseres.
Vi håper også at dette blir en liten tankevekker til de klubbene, som har innledet et videre samarbeid med WaterCircles Forsikring gjennom KNA-Klubbforsikring. LMK har ingen avtalefestet rett lenger til å kunne hjelpe dem med vanskelige skadesaker eller ved verdifastsettelse.
LMK kan ikke annet enn å henstille til at LMK-Klubbenes medlemmer flytter sine forsikringer over til IF/LMK. Produktet bidrar også til å støtte LMKs drift og eksistens. Et fortsatt kundeforhold hos WaterCircles vil være et skritt i motsatt retning.

​​​​​Oslo 23.03.2018

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK


​​​​​​​​​​SCH23032018-2
Dette er kortversjon,- gå til LMKs hjemmeside for å få utfyllende opplysninger om saken.
[Tilbake]