LMK-NYTT 4/2018

Landsmøtet, årsavgift og nye utfordringer for arrangører

Landsmøtet 2018 nærmer seg.

Landsmøtet 2018 finner sted allerede lørdag 7. april 2018 på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. Innkalling og agenda vil komme i løpet av få dager. De siste årene har det vært god oppslutning rundt Landsmøtene, noe som også er avgjørende dersom vedtakene skal bli representative for eierklubbene i LMK.

Dessverre opplever man ofte at mange har «langt mer på hjertet» enn hva som er mulig å få til innenfor rammene av et Landsmøte, som har faste punkter på agendaen uten nevneverdige spillerom. Derfor blir det nok viktig fremover at det arrangeres også øvrige LMK-arrangementer i likhet med Strategikonferansen, hvor det blir mulig å kunne tenke sammen og legge føringer for veien videre. Dette vil også kunne ta brodden av Landsmøter preget av gamle saker og personstridigheter, som hverken skaper entusiasme eller nytt initiativ rundt LMK. Det var derfor utrolig positivt med Strategikonferansen hvor alle tydelig hadde LMKs fremtid og videre virke for øye, hvor man igjen opplevde den positive dugnadsånden for felles sak – noe som også var bakgrunnen for opprettelsen av LMK i sin tid.

 

Strategikonferansen – veien videre.

Mange etterspør konklusjonen fra Strategikonferansen. Det kom en hel rekke skriftlige forslag fra de 11 ulike gruppene under Strategikonferansen, og det har også innkommet ytterligere innspill til Administrasjonen i etterkant. Styret i LMK jobber nå med å gjennomgå forslagene for å trekke ut essensen av disse, ment som en del av en ny Arbeidsplan for 2018/2019. Noen av punktene er allerede en del av dagens Arbeidsplan, men det kom også frem helt nye innspill. Dette vil i løpet av kort tid gjøres kjent for klubbene i prioritert rekkefølge med forankring i forbundets nåværende økonomiske situasjon og ressurser.

Nye utfordringer ved løp og arrangementer.

I august arrangeres et 90-års jubileumsløp for strekningen Eidfjord-Haugastøl. Her har arrangøren møtt uforutsette hindringer og utgifter knyttet til gjennomføringen av selve løpet. Arrangøren avkreves at politiet må forestå veidirigering av og på riksveien i forbindelse med arrangementet. Dette blir følgelig en betydelig kostnad, som tillegges arrangøren i sin helhet, og dette medfører igjen en langt dyrere startkontingent for den enkelte.

LMK er ikke kjent med at det tidligere har vært sedvanlig praksis for at politiet har stått for dirigeringen ved treff- og arrangementer, jfr. bestemmelsene i vegtrafikkloven § 9, slik man nå opplever i Eidfjord. Hvorvidt dette skyldes et enkelttilfelle eller en generell endring av forvaltningspraksis og synet på slike arrangementer, vites ikke. LMK vil likevel følge situasjonen da dette ved de fleste mindre arrangementer burde være unødvendig og økonomisk ødeleggende for små klubber som ønsker å avholde aktiviteter. Dette kan bidra til enda mindre muligheter for bruk, anvendelse og fremvisning av vår rullende kulturarv. LMK ønsker derfor innspill omkring dette også har vært tema ved andre arrangementer.

1. mars 2018 – vendepunkt for uforsikrede kjøretøy.

Trafikkforsikringsforeningen har fra 1. mars 2018 fått mandat til å ilegge eiere av uforsikrede kjøretøy dagmulter. Satsene er såpass stive at dette nok vil medføre at mange velger å forsikre eller levere inn skiltene. Det har dessverre skjedd en glipp ved flyttingen av en rekke LMK-forsikringer fra WaterCircles til IF, og mange har derfor mottatt et varsel fra Trafikkforsikringsforeningen. Dette varselet kan man bare se bort ifra, og dette skyldes at trafikkansvarsforsikringene ble avsluttet hos WaterCircles før tidspunktet for overtakelse av IF. For å unngå ytterligere bekymring rundt dette, har IF nå kontaktet samtlige forsikringstakere dette gjelder.

Årsavgift 2018 – store endringer.

Årsavgiften byttet navn fra nyttår til trafikkforsikringsavgift. Store omlegginger i innkrevingen av denne avgiften skaper mange spørsmål og en hel del forvirring. For oss med veteran- og entusiastkjøretøy, som ofte kun brukes en kort periode i sommerhalvåret, innebærer dette en mulighet til å kun betale avgift for perioden kjøretøyet faktisk er i bruk. Dette medfører likevel at kjøretøyet må avregistreres og følgelig skiltene leveres inn, men gevinsten kan bli betydelige besparelser.

LMK må likevel opplyse om at det er en kopling mellom trafikkforsikringsavgiften og kjøretøyets ansvarsforsikring. Det blir med andre ord automatisk krevet inn trafikkforsikringsavgift for alle kjøretøy med aktiv ansvarsforsikring – både registrerte og uregistrerte. Dette vil si at skal trafikkforsikringsavgiften unngås på et avregistrert kjøretøy må ansvarsforsikringen sies opp. For LMK-forsikrede kjøretøy med f. eks en aktiv Helforsikring innebærer dette en endring til en tradisjonell Lager- og restaureringsforsikring. Du må selv melde fra til selskapet om denne endringen.

 

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK


[Tilbake]