Protokoll fra årsmøtet 2008

Fredag 23. januar 2009 ble årsmøtet for 2008 avviklet i klubblokalet.

Protokoll:

 

Det møtte 18 medlemmer til årsmøtet som ble holdt i klubblokalet på Bema.

 

Formann Einar Svennevig ønsket velkommen og åpnet møtet kl. 19.00.

 

Godkjenning av innkalling

Ingen innvendinger fra årsmøtet og innkallingen ble enstemmig godkjent.

 

Valg av møteleder og referent, samt valg av to protokollunderskrifter

Einar ble valgt som møteleder og Kjell-Ivar Søreng ble valgt som referent.

Pieter G van der Zalm og Torjus Fiære ble valgt til å signere protokollen.

 

Innkomne forslag

Ingen forslag fra medlemmene

 

Forslag fra styret

Styret har foreslått å avvikle Grimstadløpet hvert annet år.

Forslaget ble tatt til votering og vedtatt med 11 mot 7 stemmer

 

Styret har foreslått å utnevne en egen løpskomité

Forslaget ble tatt til votering, og forslaget ble enstemmig vedtatt

 

Årsmelding

Årsmeldingen var utdelt sammen med møtepapirene, og Einar leste hele årsmeldingen.

Denne ble enstemmig godkjent.

 

Regnskap

Revisor, Leiv-Egil Thorsen, har ingen anmerkninger til regnskapet og roset måten dette var ført på.

Kasserer Laila Holtebu hadde følgende kommentarer til regnskapet:

Noen små feil er foretatt av medlemmer i forbindelse med kontingentinnbetaling. Disse er så ubetydelige at de godtas, men gir et beløp med desimaler i regnskapet.

Laila leste så opp og kommenterte alle poster.

Det var ingen kommentarer fra årsmøtet, og regnskapet ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

 

Budsjett

Budsjettet ble opplest av Laila og enstemmig godkjent.

Etter at budsjettet ble styrebehandlet og forberedt årsmøtet har klubben fått en dugnadsjobb som gir 20.000,- i inntekter utenom budsjett.

Dugnadsjobben er utført dagen før og samme dag som årsmøtet.

 

 

 

 

 

Valg

Ole Holtebu var talsmann for valgkomitéen som foruten Ole har bestått av Oddvar Tørvolt og Torjus Fiære.

 

Forslag:         Leder:                         Einar Svennevig velges for et år (gjenvalg)

                        Nestleder:                  Arne Andersen velges for 2 år (ny)

                        Styremedlem:           Svein Erik Olsen velges for 2 år (gjenvalg)

                        Sekretær:                  ikke på valg

                        Kasserer:                   ikke på valg

 

                        Løpskomité:

                        Oddvar Tørvolt

                        Torjus Fiære

                        Kjell-Ivar Søreng

                        Svein Ove Stallemo

                        (løpskomitéen konstituerer seg selv)

 

                        Klubbhusvert/-vertinne:        Torill Svennevig (gjenvalg)

                        Revisor:                                 Leiv-Egil Thorsen (gjenvalg)

 

                        Disse ble enstemmig valgt ved akklamasjon

 

                        Ny valgkomité:

                        Ole Holtebu gir seg.

                        Oddvar Tørvolg (gjenvalg)

                        Torjus Fiære (gjenvalg)

                        Piet van der Zalm (ny)

 

                        Valgkomiteen ble enstemmig valgt ved akklamasjon

 

Årsmøtet ble hevet kl. 19.32.

 

Det ble så servert kaffe og nydelige kaker, og som vanlig ble kvelden avsluttet med et stort lotteri med mange flotte premier.

 

Grimstad, 23. jan. 2009

 

 

 

Kjell-Ivar Søreng

(ref.)

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]