Referat fra årsmøtet i januar 2007

Her følger referat fra årsmøtene samt klubbens vedtekter

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRIMSTAD MOTORVETERANER

LØRDAG 27. JANUAR 2007 KL. 16.00

 

24 medlemmer tilstede.

 

SAK 1. Innkalling.

 

Innkallingen ble enstemmig godkjent

 

SAK 2. Møteleder og referent samt 2 til å underskrive protokoll.

 

Trond Tofteland ledet møtet

Leiv Egil Thorsen ble utpekt som referent.

Godkjenning av protokoll: Arne Andersen og Magne Madshaven.

 

SAK 3. Årsmelding.

 

Årsmeldingen datert 27. januar 2007 ble delt ut til alle fremmøtte.

Trond Tofteland leste årsmeldingen.

Årsmeldingen ble vedtatt uten merknader.

 

SAK 3. Regnskap.

 

Regnskap datert 27.01.07 ble delt ut til alle frammøtte.

Laila Holtebu leste opp resultatregnskap og balansen.

Regnskapet ble vedtatt uten merknader.

 

SAK 4. Budsjett.

 

Forslag til budsjett datert datert 27.01.07 ble delt ut til alle fremmøtte.

Laila redegjore for hvorfor utgifter til leie av lokaler hos J. Øyestad er oppført i 2007 etter spørsmål fra Torjus Fjære.

Magne Madshaven stilte spørsmål om det var vurdert utleie av lokalene?

 

Magne Madshaven foreslo at medlemskontingenten settes til kr. 150,- for alle medlemmer

 

Forslag til budsjett med Magnes endringsforslag mht kontingent ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 5. Vedtekter.

 (§ 2 ble endret i sak 4)

 

Andreas Ihlebekk foreslo at styremedlemmene velges for 2 år av gangen.

 

Forslag til vedtekter med med unntak av §2 ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Styremedlemmer velges for 2 år ad gangen. Leder velges for 1 år av gangen.

 

Magne Madshaven stilte spørsmål om det bør opprettes en huskomite.

De fremmøte besluttet at styret har ansvaret og oppfordret alle medlemmene å melde mulige objekter til styrets medlemmer.

SAK 6. Valg.

 

Leder:              Einar Svennevig ble valgt med akklamasjon

Nestleder:        Paul Søreng ble valgt med akklamasjon for 2 år.

Kasserer:         Laila Holtebu ble valgt med akklamasjon for 1 år.

Sekretær:         Leiv Egil Thorsen ble valgt med akklamasjon for 1 år.

Styremedlem: Svein Erik Olsen ble valgt med akklamasjon for 2 år.

 

Revisor: Ingjerd Fjære ble valgt med akklamasjon

 

Valgkomite: Ole Holtebu, Oddvar Tørvolt og Torjus Fjære ble valgt med akklamasjon. 

Grimstad 27. januar 2007

..............................................................................................................

 

Grimstad MotorVeteraner

ÅRSMELDING 2006

 

MEDLEMMER

Ved utgangen av 2006 hadde GMV 102 medlemmer som hadde betalt kr. 100,- i kontingent. Av disse er det ca 30 husstandsmedlemmer.

 

KLUBBHUS

GMV opplevde å ”miste” sitt faste klubbhus på høsten. Vi hadde innrettet oss fint i Fokussenteret, men det ble eierskifte på sommeren 2006. Imidlertid har klubben fått lokaler i ”Bema-bygget” og etter en fantastisk dugnadsinnsats i oktober var vi på plass i ”nye” lokaler i løpet av noen dager. Oppsluttingen har vært meget god på dugnader i klubben vår.

 

KLUBBKVELDER

Det har vært forholdsvis stabil oppslutting på våre uformelle kaffemøter på onsdager og lørdager. Det tok imidlertid litt tid før vår nye husvert kunne skaffe fram mange nok nøkler til vårt nye klubbhus, men alt kom på plass etter hvert.

 

ARRANGEMENTER

 • 28. januar arrangerte klubben ÅRSMØTE med sosialt samvær etterpå.
 • 1. mars arrangerte klubben TINNSPARKLINGSKURS.
 • 6. april arrangerte klubben hyggekveld der OLA LODE fortalte og viste bilder fra en seiltur jorden rundt.
 • 19. april arrangerte klubben SPONSORKVELD for vår gode givere.
 • 13. mai var det tid for VÅRSLEPP. Et fantastisk arrangement i samarbeid med Grimstad Min By.
 • Vi var selvfølgelig meget godt representert i BORGERTOGET 17. mai.
 • 7. juni hadde vi DUGNAD i vårt lokale.
 • 17. juni var vi representert på BERGE GÅRD. En hyggelig begivenhet.
 • 5. august var det tid for GRIMSTADLØPET i samarbeid med NYTELSESFESTIVALEN.
 • 23. oktober var en tallrik gjeng samlet for å flytte til Bema-bygget.
 • 2. desember hadde vi et flott JULEBORD i vårt nye klubbhus.
 • 13. desember var siste offisielle klubbkveld, der Trond viste bilder fra AFRIKA.

 

STYREMØTER

Det har vært et meget handlingskraftig styre i dette vanskelige året. Det har vært både spontane og godt forberedte styremøte. Ting har blitt ordnet, og styret har fungert på best tenkelig måte. Følgende har fungert i styret: Leder: Trond Toftland, Nestleder: Kjell-Ivar Søreng, Kasserer: Laila Holtebu, Sekretær: Leiv Egil Thorsen, Styremedlem: Einar Svennevig.

Revisor: Ingjerd Fiære.

Kjell-Ivar Søreng har vært Redaktør og Torill Svennevig har overtatt etter Margit Lindhjem som Klubbhusvertinne,

 

INTERNETT

Vår internettside er fortsatt vårt organ utad. Og det er mange som er innom og ser hva som skjer.

 

27.januar 2007

Trond Toftland

leder

..............................................................................................................

Grimstad MotorVeteraner  ( GMV )

Vedtekter - revidert på årsmøtet 28. januar 2007

 

§ 1.

GMV har sitt faste møtelokale i Bema-bygget i  Grimstad.

 

§ 2.

Medlemsavgiften er kr. 150,- pr. år.

 

§ 3.

De medlemmer som skal være vertskap på klubbkveldene får utlevert nøkkel til vårt lokale.

 

§ 4.

Klubben ønsker å være representert i borgertoget i Grimstad.

 

§ 5.

Klubben har som mål å arrangere GRIMSTADLØPET og VÅRSLEPPET hvert år.

 

§ 6.

Endring av vedtekter kan kun skje på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, og da med 2/3 flertall. Vedtekter skal fremlegges på årsmøtet som avholdes i januar hvert år.

 

§ 7.

Klubbens internettside er klubbens hovedorgan innad og utad.

 

§ 8.

Styremedlemmer og revisor velges på årsmøtet.

Styrets sammensetning:

Leder: Lederen skal lede og forvalte klubbens interesser. Det er også lederen som innkaller til årsmøte og styremøter. Velges for ett år.

Nestleder: Nestlederens oppgave er å være stedfortreder for lederen i dennes fravær. Han / hun er også løpsansvarlig.  Velges for 2. år.

Kasserer: Kassereren skal forvalte klubbens midler. Velges for 2. år.

Sekretær: Han / hun har i oppgave og være referent på møter. Velges for 2. år.

Styremedlem: Velges for 2. år.

Revisor: Revisor skal kontrollere klubbens regnskap og gi rapport om dette.

 

§ 9.

Utover dette velger styret ansvarlige for komiteer:

Klubbhusleder: Han / hun er ansvarlig for administrasjon og drift av klubbhuset

Redaktør: Han / hun er ansvarlig for drift og vedlikehold av klubbens internettside.

 

§ 10.

Det skal velges en valgkomité på hvert årsmøte.

 

§ 11.

Forslag til årsmøtet og forslag til endringer i vedtektene må forelegges styret skriftlig min. 14 dager før årsmøtet.

 

§ 12.

Innkalling til årsmøtet sendes pr. e-post og pr. post til dem som ikke har oppgitt

e-postadresse. Innkallingen sendes minimum 28 dager før årsmøtet.

 

§ 14.

GMV skal være tilsluttet paraplyorganisasjonen LMK.

 

 

 

Grimstad MotorVeteraner  ( GMV )

 DISSE ER AVLØST AV REVIDERTE VEDTEKTER (SE OVER)

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 28. januar 2006:

 

' 1.

GMV har sitt faste møtelokale i FOKUSSENTERET, Storgt 90 4877 Grimstad.

' 2.

Medlemsavgiften er kr. 100,- pr. år.

' 3.

Klubblokalet finansieres i hovedsak av utleie av ”vinterlagring” av kjøretøy.  Prisen for en bil er kr 3 000,- pr. år.  For motorsykler, ”Lillebror” eller lignende, er prisen kr 1000,- pr. år.  Det forutsettes at tilhengere lagres på høykant.

' 4.

Man kan også leie plass på ukebasis. Kr. 150,- pr. uke pr. bil.

' 5.

Leie av lagringsreol er kr. 100,- pr år. (B.120 x D.90 x H.240

' 6.

Alle medlemmer har rett til å få utlevert nøkkel til våre lokaler. Og medlemmet kan bruke lokalets fasiliteter i den grad det er plass til dette.  Prisen pr. nøkkel er kr. 200,-

' 7.

Klubben har som et mål å være representert i borgertoget i Grimstad.

' 8.

Klubben har som et mål  å arrangere GRIMSTADLØPET hvert år.

' 9.

Endring av vedtekter kan kun skje på årsmøte, og da med 2/3 flertall.

' 10.

Vedtekter skal fremlegges på årsmøtet som avholdes i januar hvert år.

' 11.

Klubbens internettside er klubbens hovedorgan innad og utad.

' 12.

Styrets sammensetning:

 

Leder: Lederen skal lede og forvalte klubbens interesser. Det er      også lederen som innkaller til årsmøte og styremøter.

 

Nestleder: Nestlederens oppgave er å være stedfortreder for lederen i dennes fravær. Han / hun er også løpsansvarlig.

 

Kasserer: Kassereren skal forvalte klubbens midler.

 

Sekretær: Han / hun har i oppgave og være referent på møter.

 

Styremedlem.

' 13.

Utover dette velger styret ansvarlige for komiteer:

 

Verksmester: Han / hun er ansvarlig for administrasjon og drift av klubbens verksteddel.

 

Klubbhusleder: Han / hun er ansvarlig for administrasjon og drift av klubbhuset

 

Revisor: Revisor skal kontrollere klubbens regnskap og gi rapport om dette.

 

Redaktør: Han / hun er ansvarlig for drift og vedlikehold av klubbens internettside.

' 14.

Det skal velges en valgkomité på hvert årsmøte.

' 15.

Forslag til årsmøtet og forslag til endringer i vedtektene må forelegges styret skriftlig min. 14 dager før årsmøtet.

' 16.

Innkalling til årsmøtet sendes pr. e-post og pr. post til dem som ikke har oppgitt

e-postadresse. Innkallingen sendes minimum 28 dager før årsmøtet.

' 17.

GMV skal være tilsluttet paraplyorganisasjonen LMK.

 

 

Styret

          Leder                          Trond Toftland

          Nestleder                     Kjell-Ivar Søreng

          Kasserer                      Laila Holtebu

          Sekretær                      Leiv Egil Thorsen

          Styremedlem                Einar Svennevig

Øvrige valgte stillinger

          Verksmester                Stein Samuelsen

          Klubbhusleder  Margit Lindhjem

          Revisor                                    Ingjerd Fiære

          Redaktør                     Kjell-Ivar Søreng

Valgkomité:

          Carl Carlsen

          Ole Holtebu

          Oddvar Tørvolt

PrintSkriv ut    Open PDFÅpne PDF    EmailTips en venn
[Tilbake]