Protokoll fra årsmøtet 2012

Protokollen nedenfor er nå sendt Jon Fløistad og Ole Holtebu for godkjenning og signatur

 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2012 I GRIMSTAD MOTORVETERANER FREDAG 25. JANUAR 2013.

 

 

Det møtte 23 medlemmer til årsmøte som ble holdt i klubblokalet i Bemabygget.

 

 

Formann Kjell-Ivar Søreng ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 19.15  med en stor takk til alle medlemmer, som bidrar til stor aktivitet i klubben.

 

Godkjenning av innkalling.

Det var ingen innvendinger fra årsmøtet og innkallingen ble enstemmig godkjent.

 

Valg av møteleder og referent samt 2 til å underskrive protokoll.

Kjell-Ivar Søreng ble valgt som møteleder og Per S. Hushovd ble valgt som referent.

Til godkjenning av protokoll ble Jon Fløystad og Ole Holtebu valgt.

 

Innkomne forslag.

Det var ikke kommet inn noen skriftlige forslag fra medlemmene, men Stein R. Jensen kom med et benke forslag om at det på onsdagskveldene ble flere «temamøter», og at disse ikke nødvendigvis bare var kjøretøy relaterte.

 

Det nye styret ser på dette.

 

Forslag fra styret.

Styret hadde ingen forslag for årsmøtet.

 

Årsmelding.

Årsmelding for 2012 ble delt ut til alle fremmøtte, og sekretær Per S. Hushovd leste hele årsmeldingen.

Årsmeldingen ble, uten kommentarer, enstemmig godkjent.

 

Regnskap.

Revisor, Magne Kjølsrud har ingen kommentarer til regnskapet.

Kasserer Laila Holtebu orienterte om enkeltpostene i regnskapet.

Det er registrert 2 stk. flere medlemmer enn i fjor, selv om årskontingenten økte fra

Kr. 150,- til kr. 250,-.

Posten husleie på kr.23.411,44 fordeler seg slik: Husleie kr. 18.000,- og strøm kr. 5.411,44.

 

Ved årsskiftet var bankinnskuddet på kr. 136.169,31

 

Regnskapet ble enstemmig vedtatt uten merknader.

 

 

Budsjett.

Forslag til budsjett ble lest opp av Kjell-Ivar.

Utgiftsposten diverse utgifter på kr. 6.000,- er til noe oppgradering av klubblokalet.

Budsjettet for 2012 ble enstemmig vedtatt.

Kjell-Ivar orienterte om de vedlagte vedtektene, det er krav om at vedtektene skal ligge ved årsmøtepapirene. Vedtektene fra klubbens stiftelsemøtet er gjennomgått og de endringer som er gjort senere er nå gjennomgått.  De oppdaterte vedtektene for GMV er vedlagt årsmøtepapirene. Brønnøyregisteret må ha vedtektene for at GMV skal få tildelt et organisasjonsnummer.  Søknad er sendt, men org. Nr. er ikke tildelt enda, og dette må foreligge for at GMV skal få en bankkonto i klubbens navn.

Krav om medlemskontingenten blir derfor sendt ut senere i år.

 

Budsjettet for 2013 ble enstemmig vedtatt.

 

Valg.

Valgkomiteen har bestått av Pieter G. von der Zalm, Torjus Fiære og Roar Reinertsen.

 

Forslag fra valgkomiteen:

 

Styre:

Leder:              Kjell-Ivar Søreng for 1 år (Gjenvalg)

Nestleder:        Bjarne Engedal (2 år)

Kasserer:         Ann Kathrin Olsen (2 år)

Sekretær:         Johan Olsen  (2 år)

Styremedlem: Svein Erik Olsen  (2 år).

 

Løpskomite :

Styret oppnevner denne.

 

Klubbvertinne/vert: Ann Kathrin Olsen har et år igjen.

 

Revisor: Magne Kjølsrud har et år igjen.

 

Valgkomite:

Torjus Fiære

Asbjørn Pedersen

Stein R. Jensen

 

Valgkomiteens forslag til kandidater ble valgt med akklamasjon

 

Årsmøtet ble hevet kl. 19.52

 

Etter årsmøtet var det årsfest.

 

Per S. Hushovd

Ref.

 

Godkjent protokoll:

 

 

-------------------------------                            --------------------------------

     Jon Fløystad                                                                Ole Holtebu

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]