Vedtekter GMV

Reviderte sist på årsmøtet 2017

 

 

Grimstad MotorVeteraner  ( GMV )

Vedtekter - revidert på årsmøtet 28. januar 2007, årsmøtet 23. januar 2009 og årsmøtet 31. januar 2018.

Vedtektene består av 12 paragrafer.

 

§ 1.

GMV har sitt faste møtelokale i Bema-bygget i  Grimstad.

 

§ 2.

Medlemsavgiften er kr. 350,- pr. år for hovedmedlem og kr. 150,- for husstandsmedlem (sist endret på årsmøtet for 2017).

Medlemsavgiften bestemmes av årsmøtet.

 

§ 3.

De medlemmer som skal være vertskap på klubbkveldene må sende en SMS til kasserer for kode til nøkkel-boks.

 

§ 4.

Klubben har som mål å arrangere treff og løp med jevne mellomrom (revidert på årsmøtet 2023).

 

§ 5.

Endring av vedtekter kan kun skje på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, og da med 2/3 flertall. Vedtekter skal fremlegges på årsmøtet som avholdes i januar hvert år.

 

§ 6.

Klubbens internettside er klubbens hovedorgan innad og utad. I tillegg brukes Styreweb som medlemsoversikt, dokumentarkiv og regnskapssystem.
(revidert på årsmøtet 2023) 

§ 7.

Styremedlemmer og revisor velges på årsmøtet.

Styrets sammensetning:

Leder: Lederen skal lede og forvalte klubbens interesser. Det er også lederen som innkaller til årsmøte og styremøter. Velges for ett år.

Nestleder: Nestlederens oppgave er å være stedfortreder for lederen i dennes fravær. Velges for 2 år.

Kasserer: Kassereren skal forvalte klubbens midler. Velges for 2 år.

Sekretær: Han / hun har i oppgave og være referent på møter. Velges for 2 år.

Styremedlem: Velges for 2 år.

Revisor: Revisor skal kontrollere klubbens regnskap og gi rapport om dette.

 

§ 8.

Utover dette velger styret ansvarlige for komiteer:

Klubbhusleder: Han / hun er ansvarlig for administrasjon og drift av klubbhuset

Redaktør: Han / hun er ansvarlig for drift og vedlikehold av klubbens internettside.

Styret utnevner en egen løpskomite (vedtatt på årsmøtet 2008 og erstatter tidligere ordning hvor nestleder er løpsansvarlig)

 

 

§ 9.

Det skal velges en valgkomité på hvert årsmøte.

 

§ 10.

Forslag til årsmøtet og forslag til endringer i vedtektene må forelegges styret skriftlig min. 14 dager før årsmøtet.

 

§ 11.

Innkalling til årsmøtet annonsers på klubbens nettsider senest 28 dager før årsmøtet. (revidert årsmøtet 2023)

 

§ 12.

GMV skal være tilsluttet paraplyorganisasjonen LMK. I tillegg kan GMV være tilknyttet andre organisasjoner som fremmer kjøretøyinteresse/-politikk og kulturhistorie. (revidert årsmøtet 2023)

 

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]