Protokoll fra årsmøtet 2010

Følgende protokoll fra årsmøtet 2010 er nå til signering av Sigurd Eide og Olaf Jørgensen.

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRIMSTAD MOTORVETERANER FREDAG 28. JANUAR 2010.

 

Det møtte 24 medlemmer til årsmøte som ble holdt i klubblokalet i Bemabygget.

 

 

Formann Kjell-Ivar Søreng ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 19.10 med en trist beskjed. Aril Vassenden var gått bort. Årsmøtet markerte dette med et minutts stillhet.

 

Godkjenning av innkalling.

Det var ingen innvendinger fra årsmøtet og innkallingen ble enstemmig godkjent.

 

Valg av møteleder og referent samt 2 til å underskrive protokoll.

Kjell-Ivar Søreng ble valgt som møteleder og Per S. Hushovd ble valgt som referent.

Til godkjenning av protokoll ble Olaf Jørgensen og Sigurd Eide valgt.

 

Innkomne forslag.

Det var ingen innkomne skriftlig forslag fra medlemmene, men Torjus Fjære tok opp et ønske fra Magne Madshaven om et klubblokale som var mer tilpasset rullestolbrukere.

Kjell-Ivar kunne i denne sammenheng nevne at det er sendt ut 3 henvendelser om nytt lokale.

Disse alternativene er:

-         J.B. Uglands nye lokale v/Eriksonbygget.

-         Grimstad Kommune,
-Fagskolen
-Dømmesmoen

Det er foreløpig ingen avklaring fra noen av partene.

 

Forslag fra styret.

Styret har ingen forslag.

 

Årsmelding.

Årsmelding 2010 ble delt ut til alle fremmøtte, og Kjell-Ivar Søreng leste hele årsmeldingen.

Stein Jensen kommenterte at under spesielle klubbkvelder var klubbkvelden i båtbua til Oddvar Tørvoldt og Stein Jensens temakveld fra Afrika uteglemt.

Med disse forandringene ble årsmeldingen enstemmig godkjent.

 

Regnskap.

Revisor, Leiv-Egil Thorsen har ingen kommentarer til regnskapet.

I kasserer Laila Holtebu`s fravær orienterte Kjell-Ivar om enkeltpostene i regnskapet.

Medlemstallet er stabilt, med 3 færre medlemmer enn i 2009.

Underskuddet for 2010 skyldes hovedsakelig at det ikke var noe lotteri i løpet av 2010. Det er også kjøpt inn et høytaleranlegg og et partytelt i år.

Posten for husleie er økt for 2010, men Magne Kjølsrud kunne opplyse om at i posten for husleie ligger også strømutgiftene, og denne er mer korrekt avregnet for 2010.

 

Det var et ønske om å vite hva Posten ”diverse utgifter” inneholder. Det er  blandt annet utgifter til hjemmesiden, blomsteroppmerksomheter, osv..

Det kom et forslag om at fjorårets regnskap settes ved siden av det fremlagte regnskapet for å gi en bedre oversikt om inntekts og kostnadsutviklingen. Dette gjøres til neste årsmøte.

Med de anførte kommentarer ble regnskapet enstemmig vedtatt.

 

Budsjett.

Forslag til budsjett ble lest opp av Kjell-Ivar og følgende kommentater ble gitt:

Stein Jensen kom med forslag om å øke årskontingenten til kr. 250,- pr. medlem fra 2012. Styret har allerede bestemt at kontingenten for 2011 skal være uforandret på kr. 150,-, og regning på denne er allerede sendt til medlemmene. Vedtak om kontingent avgjøres av heretter av årsmøtet.

For å øke inntektene uttrykte årsmøtet et ønske om mer dugnadsarbeid, hvis mulig.

Posten ”Diverse utgifter” er økt forholdsvis mye fra tidligere. Noe av årsaken til dette er blant annet økt kontingent til LMK sentralt. Denne er økt fra kr. 10,- til kr. 25,- pr. medlem.

Budsjettet ble godkjent med de anførte kommentarer.

 

Valg.

Valgkomiteen har bestått av Torjus Fjære, Oddvar Tørvolt, Pieter G. von der Zalm og Ole Holtebu.

 

Forslag fra valgkomiteen:

 

Styre:

Leder:              Kjell-Ivar Søreng for 1 år

Nestleder:        Paul Søreng for 2 år

Kasserer:         Laila Holtebu velges for 2 år.

Sekretær:         Per S. Hushovd velges for 1 år..

Styremedlem: Svein Erik Olsen for 2 år

 

Løpskomite :

Oddvar Tørvolt

Torjus Fjære

Svein Ove Stallemo

Sigurd Eide

 

Klubbvert: Olaf Jørgensen for 2 år.

 

Revisor: Leiv Egil Thorsen velges for 1 år.

 

Valgkomite:

Oddvar Tørvolt

Torjus Fjære

Pieter van Der Zalm

Roar Reinertsen

 

Løpskomiteen konstituerer seg selv.

 

Valgkomiteens forslag til kandidater ble valgt med akklamasjon.

 

Årsmøtet ble hevet kl. 20.10

 

 

Etter årsmøtet ble det holdt 5-års jubileumsfest..

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]