LMK-nytt november/desember 2010

Nyheter fra LMK

 

TILBAKEBETALING AV MOMS

Ordningen med tilbakebetaling av nesten all moms klubben har betalt inn til staten, har gjennomgått en fornyelse. Nå i 2010 (refusjon for foregående år; 2009) gjelder nye regler for oss, og LMK har sendt ut dette til klubbene.

Når det gjelder neste år (refusjon for hele regnskapsåret 2010), er det en viktig endring som alle klubbene må få med seg. Fra 2011 må alle - hver eneste klubb - være registrert i det offentlige frivillighetsregisteret for å være berettiget for å kunne søke om refusjon av moms for 2010.

Det er to måter å søke på; forenklet og dokumentert.

Ved forenklet modell sender klubben sitt regnskap til LMK. Dette skal være signert av kasserer samt oppnevnt revisor. LMK søker så på vegne av klubben.

Ved dokumentert modell må klubben søke direkte til Lotteritilsynet

Uansett modell så må den enkelte klubb altså være registret. LMK kommer tilbake senere med fristene for når korrekt søknad må være oss i hende.

 

Selv om man føler at det er lenge til 2011, er rådet å registrere seg så fort som mulig. Det er gratis, og tar heller ikke lang tid å gjøre. Les mer om:

Hvordan registrerer jeg min organisasjon i frivillighetsregisteret?

Dette gjøres enklest på www.altinn.no. Gå til ”Skjema og tjenester” øverst i menyen på midten. Der er alle skjema sortert på bokstav. Skjema for registrering i Frivillighetsregisteret finner du på ”F”.

Lykke til!

 

NYE KLUBBER

Ryfylke veterankjøretøyklubb (RVK) og Borg Motorhistoriske Klubb (BMK) går inn i LMK og blir dermed medeiere av den organiserte motorhistoriske bevegelse i Norge. Med medlemsantall på henholdsvis 60 og 70 øker LMK som helhet med 130 medlemmer.

Les mer om Ryfylke-folket på www.ryveteran.no (BMK har ikke egne nettsider – ennå).

 

 

50.000 KULTURVERNERE UTEN STATLIG STØTTE

LMK er en av de 12 landsdekkende kulturbevarende organisasjoner som ikke fikk én krone i statlig støtte for 2011. I tillegg er kjøretøy og tog fortsatt stengt ute fra muligheten for å søke om midler fra Kulturminnefondet. Vi kan heller ikke se at det er lagt inn tiltaksmidler / prosjektpenger på statsbudsjettet for øvrig som vår organisasjon kan benytte seg av.

 

Alle organisasjonene bidro til å gi Kulturminneåret2009 et løft ved å motivere og oppfordre sine klubber og enkeltmedlemmer på lokalt, regionalt og nasjonalt plan å vise kulturvern i praksis.

”Den motorhistoriske bevegelse med 50.000 medlemmer fikk i 2009 gjennomført over 100 arrangementer, og vi fikk vist frem kjøretøy og aktiviteter ute blant folk, - sier styreleder Sven Olav Szallies i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK). - Flere av arrangementene var også i samarbeid med andre kulturbevarende organisasjoner. Vi fikk vist bredden i vår virksomhet på en god måte, og tilbakemeldinger fra begge involverte departement samt Riksantikvaren var meget positiv. Det er derfor både merkelig og skuffende å oppleve at resultatet av innsatsen er fortsatt utestenging fra både departemental grunnstøtte og midler fra Kulturminnefondet.”

 

Det gjøres et eget parallelt arbeid mot Riksantikvaren og Miljøverndepartementet for å få åpnet døren til Kulturminnefondet. Det pågår i LMK derfor et internt arbeid som kan resultere i flere kjøretøy som ”prøvekluter” der Kulturminnefondet må forholde seg til søknader om prosjektmidler. Søknadsfristen er 1.2.2011. Praksis her er at ”rullende materiell” ikke har anledning til å søke. Likevel kan eventuelle avslag brukes politisk for å vise den urettferdige praksisen. LMK finner det svært urimelig at fartøy kan søke midler fra fondet, men ikke for eksempel kjøretøy med god norsk historie. Kulturkomiteen skal konfronteres med de eventuelle avslag på disse søknadene.

 

Når det gjelder statlig grunnstøtte til driften av LMK, har styret i enhver sammenheng sagt at man kan håpe - men ikke tro klippefast på dette. Det er uansett skuffende å ikke bli ”satt pris på” for det arbeidet som gjøres. LMK ble likevel nå i høst invitert av Stortinget til budsjetthøringene i Kultur- og Miljøkomiteen (20.10) samt Kulturkomiteen (26.10), og fikk begge steder holde innlegg som viste arbeidet medlemmene, klubbene og landsforbundet gjør for norsk kjøretøy- og samferdselshistorie.

 

Det gjenstår nå å se om dette er nok for å bli tilgodesett i de interne komitébehandlingene. Disse avgir sin endelige innstilling til Stortinget som vedtar budsjettet i begynnelsen av desember. LMK påpeker at det er første året vi er inkludert i disse politiske budsjettprosessene, men mener å være godt kvalifisert for en bevilgning allerede for 2011.

 

Kulturvernforbundets 19 organisasjoner har 203.000 medlemmer. 12 av disse med til sammen 75.000 medlemmer står altså i øyeblikket uten statlige midler til sin samfunnsgagnlige aktiviteter.

 

 

RIKSANTIKVAREN ENIG MED LMK

Motorhistoriske kjøretøy er kulturminner, har nå Riksantikvaren slått fast etter at LMK ba om Riksantikvarens prinsipielle vurdering om dette. Dette skal LMK bruke for å forsøke å gi kjøretøy tilgang til Kulturminnefondet som hvert år deler ut over 50 millioner kroner til ulike formål.

I dag er praksis at for eksempel fartøy har anledning til å søke om midler fra Kulturminnefondet, men ikke kjøretøy og tog som har samme type funksjon og samferdselshistorie. En underlig praksis når man i alle år gikk på båten/toget/bussen, løste billett, og gikk av.

 

LMK har sammen med Kulturvernforbundet gått gjennom Kulturminneloven, og kan ikke se noe som verken sier eller antyder at såkalt ”rullende materiell” ikke skal ha anledning til å søke. LMK og Kulturvernforbundet mener derfor at forskriften er feiltolket, og at våre klubber og deres medlemmer skal ha tilgang til å søke om midler fra fondet til sine prosjekter.

LMK har derfor bedt Miljøverndepartementet som styrer Kulturminnefondet å sørge for en slutt på den praksis som gjør at rullende materiell utestenges. Dette skjer nok ikke over natten, men LMK skal holde denne saken ”varm”.

 

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]