LMK-nytt august 2010

Nyheter fra LMK

Riksantikvaren møter LMK

Driver vi egentlig med kulturminner? Eller er det kun gamle hus, fyrtårn, båter, folkedrakter, bøker og lignende som er kulturminner?

 

LMKs styre har arbeidet målbevisst for å få spørsmålsstillingen besvart av de ansvarlige myndigheter. Dersom våre motorhistoriske kjøretøy blir definerte som ”kulturminner” av staten, blir det muligens enklere å få en offentlig forståelse for at disse ikke skal skatte- og avgiftsbelegges.

Den rød/grønne regjeringen v/ Finansdepartementet har tilskrevet LMK at avgiften skal beholdes, men med en definisjon som kulturminner kan LMK gå en ny runde for å bearbeide beslutningstakerne mht å primært fjerne (sekundært redusere) årsavgiften, og ikke risikere en slik direkte avvisning som tidligere.

Det er berammet et møte mellom Riksantikvaren og LMK i slutten av oktober der LMK møter med generalsekretæren i Norges Kulturvernforbund, Jan Solberg. Siden Riksantikvaren allerede har påbegynt et arbeid med en verneplan for ”rullende materiell” som tog, finner Riksantikvaren det naturlig å innlemme LMKs objekter som en mulig del av denne planen, og ønsker å innlede en diskusjon om aktualiteten av dette.

 

I uke 37 (september) møttes i tillegg Kulturdepartementet og Miljøverndepartementet for å starte samtaler om hvor LMK har sin departementale, faglige og økonomiske tilhørighet. Dette kan ta noe tid, og vi kommer tilbake til dette. LMK har også søkt begge departementene om grunnstøtte til drift av organisasjonen.

 

Disse prosessene har LMK arbeidet med systematisk over flere år, og styret i LMK er fornøyd med at myndighetene nå er presset til å forholde seg direkte til den motorhistoriske bevegelse.

 

Norgesløpet 2011

Jotunheimen Veterankjøretøyklubb legger Norgesløpet 2011 som en ”paraply” over Flåklypa Grand Prix. Hovedløpet blir lørdag, 28. mai 2011 med start på Nordal Turistsenter i Lom sentrum. Målgang er ved Grotli Hotell der festmiddagen og premieutdelingen vil være.

Det legges opp til arrangementer både fredag (mulig kulturbesøk) og søndag (kjøretur) for deltakere som vil være tilstede hele helgen.

Pittoresk landskap i Frankrike med legendarisk bil.

Nye klubber

NSU-CLUB Norway og Norsk 2CV Klubb går inn som medeiere i LMK. Med medlemsantall på henholdsvis 140 og 274 øker LMK sin ”tyngde” med over 400 medlemmer. Dette er fin ballast å ha med seg inn i denne høst og vinter der det blir flere møter med både departementale og politiske beslutningstakere.

Les mer om de nyankomne på www.nsuclubnorway.no og  www.2cv.no .

 

Nordisk og FIVA

På møtet i Nordisk Motorhistorisk Forbund 3–5 september i Stockholm kom en delegasjon på to personer fra Estland. De nordiske forbund er tidligere bedt av vår internasjonale organisasjon FIVA om å se på muligheten for å få til et samarbeid med de baltiske statene inkl. Latvia og Litauen.

Det estiske forbundet består av 7 klubber med til sammen rundt 600 medlemmer, rundt 10 % av den klubborganiserte motorhistoriske virksomhet i landet. Når det gjelder Latvia og Litauen har disse ingen organisert virksomhet utover klubbnivå, og de nordiske forbundene avventer derfor situasjonen i disse landene.

Ellers ble det utvekslet erfaringer med lobbyvirksomhet, og LMK kunne bidra med mange ideer mht søknader om grunnstøtte og arbeidet med at motorhistoriske kjøretøy skal defineres som kulturminner.

Neste nordiske møte blir i Oslo, og Estland er invitert til å komme dit.

 

Endringer LMK Forsikring

Tennant Forsikring og LMK (representert både fra styret og administrasjonen) har hatt flere samtaler denne våren og sommeren på grunn av en stadig stigende skadeprosent de siste årene. Den meget kalde vinteren bak oss har bidratt til en rekke økninger i ulike skadeutbetalinger fra alle forsikringsselskapene, og bransjen har måttet ta noen grep. Også for vår gruppe.

 

De nye vilkår og premier for Helforsikring og for Blivende Klassiker skal gjelde fra første hovedforfall etter 1.8.2010. Alle vilkårsendringer / prisendringer varsles kunden ved fornyelse.

 

ENDRINGER HELFORSIKRING

Helkunde (Helkunde med minst tre eller flere forsikringer, deriblant et av hovedproduktene villa, innbo, hytte, bruksbil), beholder samme prisstruktur:

altså NOK 385 / 395, avhengig om kjøretøyet er eldre/nyere enn 1960

 

Singelkunde (som kun har LMK kjøretøyforsikringer):

Ny pris NOK 585 / 595, avhengig om kjøretøyet er eldre/nyere enn 1960. Økes forsikringssummen utover grunnbeløpet, vil økningen være NOK 270 per NOK 50.000.

Eksisterende singelkunder fortsetter å betale ”gammel” premie frem til sitt hovedforfall.

 

EGENANDELER HELFORSIKRING:

1.redning: 200,-

2.redning: 25 % av redningskostnaden

3.redning: 50 % av redningskostnaden

4.redning: 100 % av redningskostnaden

 

Kasko: 3.000,- (8.000 ved annen fører som ikke er husstandsmedlem, eller som selv ikke har en Hel-, BK eller Ombygd forsikring)

Brann/tyveri/glass: 1.500,-, reparasjon glass: 0,-

 

ENDRINGER BLIVENDE KLASSIKER (BK)

*  MC kan ikke tegnes på BK, men risikovurderes og tegnes på Tennants ordinære MC-produkt. Kontakt Tennant direkte.

*  Biler med verdi over 250.000 skal ha Guard (gjenfinningssystem).

*  Alle biler skal ha hovedstrømsbryter eller FG godkjent alarm

*  Bilen skal oppbevares i låst garasje med maks 3 biler.

*  For å få BK skal kunden være *Helkunde* i Tennant (ha minst 3 forsikringer eller flere foruten LMK-forsikringene)

*  Alder mellom 20 og 30 år (Eksisterende BK Forsikringer berøres ikke av ny aldersregel)

*  Premien økes til NOK 1600 for biler med verdi inntil NOK 250.000. Premien øker med 500 kroner per 50.000 i verdi utover 250.000

*  Begrensninger i hvilke biler som kan tegnes inn. Se liste nederst på http://lmk.no/forsikring

 

EGENANDELER BK

*  Redning: (Som for Helforsikring)

*  Kasko:  4.000,- (10.000 ved annen fører som ikke er husstandsmedlem, eller som selv ikke har en Hel-, BK eller Ombygd forsikring)

*  Brann/tyveri/glass: 1.500 Reparasjon glass: 0

*  Maks kjørelengde 5.000

*  BK har ikke lagerforsikring, men det kan tegnes oppstillingsforsikring (brann/tyveri) på ordinære vilkår

 

Foruten en liten justering for Mc på 90-tallet, har premien på LMK Forsikring vært uendret helt siden 1983! En unik historie innen forsikringsbransjen. Det er derfor ikke helt uventet at den generelle prisstigning og de årlige indeksreguleringene en eller annen gang også måtte innhente oss.

 

Det har vært et par turbulente år i forsikringsbransjen, og ingen kan tillate seg å drive ulønnsomt over lengre tid når skadeprosenten og skadeutbetalingene på de aller fleste typer forsikring har steget så mye som de siste par årene.

 

Både Tennant og styret i LMK håper på forståelse for at disse endringene er nødt til å gjennomføres. Underveis i prosessen er det blitt gjort sammenligninger med øvrige ”konkurrenter”. Det er godt å registrere at LMK-klubbenes medlemmer økonomisk og vilkårsmessig fortsatt kommer meget godt ut av det sammenlignet med kundene i de andre selskapene. Avtalen med Tennant går ut 31.12.2011. Styret vil rutinemessig reforhandle denne, samt sammenligne med hva andre forsikringsselskap kan tilby LMK-klubbenes medlemmer.

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]