LMK-nytt mai 2010

Følgende nyhetsbrev er sendt ut fra LMK i mai 2010

 

LMK OG OFFENTLIG STØTTE

Sammen med 14 andre medlemsorganisasjoner i Norges Kulturvernforbund har LMK søkt Kulturdepartementet om offentlige midler til drift og organisasjonsutvikling. Søknaden omfatter ikke bare midler til kontor, rekvisita, ansatte og lignende, men også midler til kurs og seminarvirksomhet både sentralt og regionalt.

Til sammen søker LMK om nær 3 millioner kroner, og de andre 14 organisasjonene om til sammen rundt 10 millioner kroner. Grunnen til denne forskjellen er at LMK har 50.000 medlemmer, som er over en firedel av Kulturvernforbundets samlede medlemsmasse på 190.000. Organisasjonsutvikling og medlemsservice er mer ressurskrevende i en stor og landsdekkende organisasjon som LMK.

 

Når det gjelder grunnlaget for søknaden henvises det til at det kulturbevarende arbeidet er omfattende, og en svært viktig del av norsk samferdselshistorie. I dag er det ikke rom for kursvirksomhet mht restaurering og bevaring av kjøretøy, og heller ikke finnes det ressurser til å støtte produksjon av faglitteratur.

Det omfattende arkivet på 12.500 kjøretøy LMK besitter bør også digitaliseres for å bli lettere tilgjengelig for både statistisk, historisk og faglig bruk.

 

Styret i LMK understreker at en søknad ikke automatisk betyr at det tildeles midler. Likevel vil styret tro at en så stor og felles søknadsprosess sammen med de andre kulturbevarende organisasjonene vil føre til at det blir en offentlig debatt om grunnstøtte til de kulturbevarende organisasjoner som ikke får offentlige midler.

LMK er en av de få søkere som til nå ikke har fått offentlige midler, mens av de 14 andre vi søker om midler sammen med er det flere som har fått grunnstøtte i mange år. Forskjellen i år er at vi tydeliggjør en ulik behandling.

 

LMK har de siste årene hatt en prosess med både Kultur- Samferdsels- og Finansdepartementet for å få tildelt et fagdepartement som kan ta et visst ansvar for vår del av den kulturbevarende virksomhet. Noe av tanken har ikke bare vært med tanke på politisk støtte i saker som formuesbeskatning, årsavgift, miljøsoner m.m., men også for å få forankring i et departement som vi kan få økonomisk støtte fra. Med god hjelp fra Norges Kulturvernforbund og med aktivitetene i Kulturminneåret2009 har både LMK og andre organisasjoner klart å etablere en god dialog med Kulturdepartementet,

 

 

SØGNE VETERAN OG TREKKFERJE KLUBB

Den årlige Trekkferjefestivalen i Søgne på Sørlandet har besøkende fra hele Sør-Norge. Klubben på 30 medlemmer arrangerer festivalen som er bygget opp rundt et restaurert ferjeleie ved Holmen som går over Trøsfjorden. Ferjen ble lagt ned så tidlig som i 1923, og klubben forsøker så godt som mulig å gjenskape både miljø og atmosfære fra den tiden.

 

Søgne Veteran og Trekkferje Klubb (SVTK) oppfyller alle medlemskrav, og er nå fullverdig medlem og deleier i LMK. Gå gjerne inn på klubbens fyldige nettside www.trekkferje.net og se på aktivitetene.

 

PR OG MEDIA

Vår og sommer er en utmerket tid for å lage reportasjer om løp og arrangementer med flotte veterankjøretøy. Gamle biler, motorsykler, busser, lastebiler, traktorer med mere bringer frem gode følelser hos de aller fleste.

 

Men media ha hjelp fra oss i ”rørsla” for å få dato for arrangementene, samt start, mål og passeringstidspunkter. Det er i utgangspunktet ikke så vanskelig å skape interesse for arrangementet i redaksjonen, men klubben må selv ta initiativ!

 

Å få redaksjonell omtale i media om hobbyen vår er viktig. Omtalen gir informasjon til private og offentlige personer og instanser om ulike sider ved den motorhistoriske bevegelse. Lesere med et gammelt kjøretøy på låven vil med en slik artikkel i lokalavisen få en grunn til å vurdere et medlemskap. Og det er enklere å få sponsorer ETTER en reportasje. Klubben synes jo i lokalsamfunnet!

Første uken i mai sendte LMK ut en pressemelding til de fleste av landets redaksjoner. Innholdet var terminlisten over løp og arrangementer, medlemsklubbenes kontaktpersoner samt tips til redaksjonen om mulige innfallsvinklinger for en eventuell reportasje.

 

LMK oppfordrer klubber og enkeltpersoner til å finne frem oversikten over sin klubbs arrangementer, og deretter kontakte sin lokalredaksjon for å få laget en reportasje om dette. Be spesielt om vaktsjef eller reportasjesjef. Notér hvem du snakker med. Foreslå ev. å tilby bilder som avisen kan få dersom de ikke har folk på jobb.

Ta kontakt tidlig – gjerne en uke før arrangementet - slik at det kan lages en forhåndsomtale. Og finnes det et par gode bilder fra fjorårets løp, så tilby redaksjonen dette per epost. Bilder er svært viktige for aviser, og gir leserne en illustrasjon på hva de kan forvente.

 

Så er det slik at redaksjonen i helgene ikke er godt bemannet. Vår utfordring da er å skrive 20 setninger om hva som skjedde på arrangementet. Hvor mange som var med, ruten som ble fulgt, vinneren med bilde og navn, og litt om været og tilskuere og eventuelle spesielle kjøretøy som kan trekkes frem. Sammen med mange bilder sender du dette på epost inn til redaksjonen lørdag ettermiddag, eller søndag dersom ansvarlige i klubben finner dette som mer praktisk. Det beste er om klubben har tatt kontakt med redaksjonen i forkant slik at avisen vet at dette kommer, og har satt av plass.

 

Spør spesifikt om saken også blir publisert på redaksjonens nettsider. Det er faktisk lov til å ringe og be spesielt om dette i etterkant. Siden det meste ”kose”-stoffet i regionale og lokale aviser i utgangspunktet publiseres kun for papirutgaven, er det viktig at vi maser litt om dette slik at vi får gjort artikkelen tigjengelig for alle via internett.

 

Husk at media er avhengig av tilgang på stoff for å kunne utføre sin viktigste oppgave som er å formidle regionale/lokale hendelser til sine lesere. Og for radio og TV på samme måte til sine lyttere og seere. Da er det bra at vi hjelper mht informasjonsflyten slik at media lettere får tilgang til det stoffet de er ute etter. Og så får vi god omtale for klubben.

 

PENGER TIL RESTAURERING

I 2009 delte Kulturminnefondet ut 55 millioner kroner til i alt 896 prosjekter. Til nå har praksis vært at ”rullende materiell” som kjøretøy og tog ikke har anledning til å søke midler fra fondet.

På åpningen av ”Kulturvernets Hus” der LMK nå har kontorer, hadde vi besøk av riksantikvar Jørn Holme, og statssekretær i Miljøverndepartementet (MD), Heidi Sørensen. Etter en lengre samtale med begge, ble vi enige om å snakke mer sammen om adgang til å søke midler fra Kulturminnefondet som ligger under MD.

 

LMK sender nå et brev til Miljøverndepartementet der det henvises til § 2 i Kulturminnefondets forskrifter: Fondet kan brukes innenfor hele kulturminnefeltet, slik kulturminner er definert i Kulturminneloven.

LMK har i samarbeid med Kulturvernforbundet som nasjonalt representerer 190.000 medlemmer i 19 forbund (Forbundet Kysten, Husfliden, Norsk Jernbaneklubb m.fl.) gått grundig gjennom Kulturminneloven. Ikke på noe sted kan noe som helst antyde at såkalt ”rullende materiell” skal holdes utenfor. LMK og Kulturvernforbundet mener derfor at forskriften er feiltolket, og at våre klubber og deres medlemmer skal ha tilgang til å søke om midler fra fondet til sine prosjekter.

Klubbene vil få beskjed om innholdet i departementets svar.

 

 

Vennlig hilsen

 

Tom T. Græger

daglig leder LMK

+47 22 41 39 00

 

Øvre Slottsgate 2B

0157 Oslo

 

www.lmk.no

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]