LMK-nytt mars/april 2010

Følgende nyhetsbrev er mottatt fra LMK

 

 

 

Ikke så ille likevel?

96 delegater fra 60 klubber bidro til et godt landsmøte for LMK lørdag 13. mars. Ut fra det siste årets negative artikler og kommentarer i riksdekkende, motorhistoriske magasiner var styret forberedt på å kunne høre innlegg med et slikt fortegn. Styret kunne med høy grad av tilfredshet konstantere at det lille fåtall som slipper til med den svært lite konstruktive kritikken ikke er representative for de gode holdningene medlemmene har til hobbyen og LMKs arbeid.

 

Styreleder Sven Olav Szallies åpnet med en oppsummering av året som er gått, og de hovedsakene styret har hatt fokus på; Forsikringsordningen og LMKs økonomi.

Økonomien er under kontroll, og 2009 ga et overskudd i regnskapet. Budsjettet som ble vedtatt for 2010 er også et overskuddsbudsjett.

Forsikringsordningen er lagt om mht kravene for å få innvilget søknadene, og antall nytegninger på de ulike LMK Forsikringene endte på 1023 for 2009, en dobling sammenlignet med 2008.

 

Styret presenterte også en arbeidsplan som landsmøtet bifalt. Av de punkter som ble kommentert var bl.a. kontakt, lobbyvirksomhet og samarbeid med beslutningstakere for å hindre eller redusere alle former for skatter og avgifter på motorhistoriske kjøretøy og begrensning i bruk av disse. I tillegg til at det må arbeides for å endre eller forhindre lover, forskrifter og regelverk som begrenser eller hindrer registrering og fri bruk av motorhistoriske kjøretøy på offentlig vei.

Styret informerte også om søknaden som er sendt til Kulturdepartementet der LMK søker om 3 millioner kroner. Sammen med de andre kulturbevarende organisasjonene i Norges Kulturvernforbund som ikke får driftstilskudd har altså LMK nå søkt om dette. Styreleder Szallies informerte landsmøtet om at styret ikke gikk ut fra at søknaden i sin helhet blir innvilget, men mente at LMK bør ha et berettiget håp om å få noen midler herfra.

 

Det ble også rettet kritikk mot LMKs daglige leder av Bergen Veteranvogn Klubb (BVK). Styrets kommentar til kritikken er at det etter landsmøtet 2009 ble skrevet flittig i mange klubbmagasiner, og det som ble trykket av negative kommentarer var av varierende kvalitet. Daglig leder ble urettmessig hengt ut og kommentert av bl.a. tidligere formann i BVK i klubbens medlemsblad, og styret i klubben nektet å trykke daglig leders tilsvar. Styret i LMK kjenner ikke til innholdet i de samtaler som har vært, men ser at en slik situasjon der man nektes retten til å svare kan bidra til å skape konflikter.  Et par andre klubber har også tillatt trykket negative og useriøse kommentarer i sine medlemsmagasiner, og således bidratt til en negativ situasjon mht omtale av daglig leder.

Styret minner for øvrig om at det som kommer av saker fra LMK er grundig forankret i styrets arbeid og styrets vedtak, og daglig leder har ingen soloutspill i retning av hva som er skrevet. Styret vil uansett i fremtiden være tydeligere på hvem som er avsender av hvilke saker, og ser at man kanskje ikke har vært klar nok på dette punktet.

 

Landsmøtet og styret takket av Bjørn Krogvig og Richard Riim som ikke ønsket gjenvalg. Begge fikk blomster og mange gode ord for den utmerkede innsatsen de har gjort for den motorhistoriske bevegelsen i Norge. Nye medlemmer i styret er Ove Hafsås fra Norsk Jaguar Klubb, og Anton Kåre Drønen fra Kvam Veteranvogn Klubb.

 

LMK i nye lokaler

Flytting av kontoret til rimeligere og mer funksjonelle lokaler har vært diskutert lenge. Flere organisasjoner under Norges Kulturvernforbund har i år samlokalisert seg i Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo (tidligere Norges Banks gamle seddeltrykkeri), og der er LMK også nå.

 

Fordelene er ikke kun av økonomisk art, men også politisk. Å være i et miljø der organisasjonene har mange av de samme politiske utfordringene kan føre til et større kontaktnett mht beslutningstakere.

Kulturdepartementet, ABM-Utvikling og flere Stortingskomiteer er svært viktige for oss og de fleste av våre søsterorganisasjoner, og med felles utfordringer kan vi møte samlet og sterkere i flere saker. 

På åpningen av ”Kulturvernets Hus” hadde vi besøk av riksantivar Jørn Holme, og statssekretær i Miljøverndepartementet (MD), Heidi Sørensen. LMK hadde en lengre samtale med begge to, og vi er enige om å snakke mer sammen om adgang til å søke midler fra Kulturminnefondet som ligger under MD. I 2009 delte Kulturminnefondet ut 55 millioner kroner til i alt 896 prosjekter. Til nå har praksis vært at ”rullende materiell” som kjøretøy og tog ikke har anledning til å søke om midler fra fondet. LMK mener at dette bør endres, og vil innlede samtaler med både riksantikvaren og Miljøverndepartementet om dette.

 

Ny postadresse vil være LMK, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo. All post til den gamle adressen vil bli videresendt i 12 måneder fremover. Vårt nye nummer er 22 41 39 00, fax: 22 41 39 01.

De som ikke har fått med seg det nye nummeret blir viderekoblet til det nye i en periode på 12 måneder fremover.

 

103 nye medlemmer går med sin Austin Healey Club Norway inn i den organiserte motorhistoriske bevegelse

Austin Healey Club Norway inn i LMK

103 medlemmer ønsker via sin klubb Austin Healey Club Norway (AHCN) å være med og påvirke utviklingen av den norske, motorhistoriske bevegelse. AHCN oppfyller alle krav for å gå inn i LMK, og er nå fullverdig medlem/eier. Gå gjerne inn på klubbens fyldige nettside www.austinhealey.no og se på aktivitetene.

 

Motorhistoriske dager i Norge

LMKs styre støtter initiativet som er kommet fra AMCAR om å markere en årlig nasjonal motordag. LMK ber sine medlemsklubber om å tilrettelegge for at medlemmene denne dagen tar seg en tur ut med sitt kjøretøy for å vise seg i nærmiljøet.

 

I Norge er det i dag rundt 110.000 kjøretøy over 30 år. De aller fleste av disse brukes som hobbykjøretøy, og blir tatt godt vare på. De henholdsvis 50.000 og 16.000 medlemmene LMK og AMCAR har, favner hoveddelen av disse kjøretøyene. Det er etter LMKs styres mening derfor naturlig at det nettopp er disse to organisasjonene som tar ansvar og oppfordrer alle medlemmer til å bruke hobbykjøretøyet denne dagen.

Siden den andre lørdagen i juni hvert år skal være Nasjonal Motordag, kan det være en ide å forsøke å bygge opp en type aktivitet på denne dagen. En spesiell klubbdag, en mønstring, et løp eller annen type markering som kan knyttes opp til Nasjonal Motordag.

 

Sverige og Danmark har nå også fått sine nasjonale motorhistoriske dager i juni, så i denne måneden er det Motorhistorisk ”Tut&Kjør” over hele Skandinavia

 

”Bilklassikere” - et nytt blad for oss!

…er ikke bare bilblad, men også for deg som har mc/moped, lastebil, buss, traktor osv. I hvert fall dersom vi skal tro fagredaktør Dag Skoglund. Og det skal vi selvfølgelig, samt gi det nystertede bladet både en sjanse - og en applaus. Å starte et nisjeprodukt som et motorhistorisk magasin i Norge i dag er ingen spøk, så LMK håper så mange som mulig vil støtte opp om dette gode initiativ. Ut fra det nummer som er kommet, lover dette bra. Fagredaktør Skoglund sier at bladet skal ha en gjennomført positiv profil til glede for alle som er glad i denne hobbyen. I tillegg skal det være folkelige og gode reportasjer og artikler om både de kjøretøy leserne nikker gjenkjennende til, og de kjøretøy leserne også drømmer - eller har drømt - om.

”Bilklassikere” kommer 8 ganger i året, og får du både som kiosk-kjøper på 1275 forkjellige utsagssteder, og som abonnent.

 

Danmark med sekretariat

Alle våre nære samarbeidsland i Norden er nå etablert med egne kontorer. Siste tilskudd på stammen er Danmark som har ansatt Ole Pedersen som sekretariatsleder.

Motorhistorisk Samråd (MhS) er paraplyorganisasjon for 62 danske klubber med ca. 32.000 enkeltmedlemmer. Pedersen er opprinnelig journalist og har drevet med PR og informasjon for frivillige organisasjoner. Kontoret er plassert i København for lettere kunne gjøre drive nødvendig lobbyvirksomhet for å få tilrettelagt forholdene best mulig for hobbyen.

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]